Εκτύπωση

Έλληνες Ορθόδοξοι γονείς, προκειμένου να βαπτίσουν το παιδί τους , πρέπει να ενεργήσουν ώς εξής :

1. Γενικά

α ) Σε όποιον Ναό και αν τελέσουν το Μυστήριο, πρέπει οπωσδήποτε να προκαθορίσουν έγκαιρα, την ημέρα και την ώρα τέλεσής του με τον Ιερέα - Εφημέριο.

β ) Ένα μήνα τουλάχιστον πρίν την Βάπτιση να προσκομίσουν στον Ιερέα, την Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του παιδιού τις Αστυνομικές τους Ταυτότητες 
και την Ληξιαρχική Πράξη Γάμου του Αναδόχου εάν είναι παντρεμένος, εάν όχι Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως.

γ ) Τα πιό πάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται μόνο απο τους γονείς και όχι απο τρίτο άτομο.

δ ) Ο Ιερέας που τέλεσε το Μυστήριο εκδίδει την Δήλωση Βαπτίσεως.

ε ) Η Δήλωση Βαπτίσεως κατατίθεται και από τους 2 γονείς, εντός 40 ημερών στο Ληξιαρχείο του Δήμου (σε εκπρόθεσμη κατάθεση επιβάλλεται πρόστιμο).

στ ) Ανάδοχος ( Νουνός ) του παιδιού δέν μπορεί να γίνει αλλόδοξος ή αλλόθρησκος, αλλά και Ορθόδοξος, ο οποίος έχει τελέσει μόνο πολιτικό γάμο ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

ζ ) Τέκνα προερχόμενα απο γονείς που έχουν τελέσει μόνο πολιτικό γάμο, βαπτίζονται κανονικά.

2. Ειδικές περιπτώσεις

α ) Σε περίπτωση που με δικαστική απόφαση, την επιμέλεια του παιδιού έχει ο ένας γονεάς, για την τέλεση του Μυστηρίου και την Ονοματοδοσία απατείται συγκατάθεση και υπογραφή και του ετέρου γονέα ή Υπεύθυνη Δήλωση.

β ) Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων, για το Βάπτισμα ή την Ονοματοδοσία απαιτείται Δικαστική απόφαση .

γ ) Σε περίπτωση απουσίας του ενός γονέως λόγω ευλόγου κωλύμματος, τότε ο Εφημέριος μπορεί να προχωρήσει στην τέλεση του Βαπτίσματος, εφ όσον εκ μέρους του απόντος γονέως υποβληθεί είτε βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου είτε υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο, ότι συγκατατίθεται για την Βάπτιση του τέκνου κατά το Ορθόδοξο Δόγμα και με το συγκεκριμένο όνομα.Για την προσέλευση στην Ορθόδοξη Εκκλησία ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ και ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ

Α΄ ΝΗΠΙΑ

1. Ετερόδοξοι ή Αλλόθρησκοι γονείς, υποβάλλουν σεχτική αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, στον Εφημέριο της Ενορίας της κατοικίας τους στην οποία αναφέρουν ότι επιθυμούν το νήπιό τους να βαπτισθεί.

2. Σε περίπτωση που ο ένας μόνο γονέας επιθυμεί την Βάπτιση, απαιτείται Δικαστική απόφαση.

3. Απαραιτήτως, πρέπει να υπάρχει Ορθόδοξος Ανάδοχος (Νονός) ο οποίος και αναλάβει μεταβαπτισματικά την Κατήχηση του ανηλίκου.

Β΄ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

1. Ο ετερόδοξος ή αλλόθρησκος συμπληρώνει Αίτηση Βαπτίσεως, στην οποία καταγράφει όλα τα προσωπικά στοιχεία του (όνομα, διεύθυνση, θρήσκευμα, χώρα προέλευσης κλπ.) στην οποία αναφέρει ότι επιθυμεί να γίνει, Χριστιανός Ορθόδοξος αβίαστα και ελέυθερα και την οποία υποβάλλει στον ενοριακό Ναό, της περιοχής κατοικίας του.

2. Ο Εφημέριος διαβιβάζει την Αίτηση στην Ι. Μητρόπολη, δηλώνοντας, ότι ο Αιτών επιθυμεί να ενταχθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και εισηγείται να Κατηχηθεί και να Βαπτισθεί.

3. Η Μητρόπολη εγκρίνει την Αίτηση και καθορίζει τον Κατηχητή.

4. Ο Κατηχητής καθορίζει τον χρόνο της Κατήχησης και ο Εφημέριος της ενορίας τήν Βάπτιση.

5. Μετά την τέλεση της Βάπτισης ο Νεοφώτιστος καταθέτει τη Βεβαίωση Βαπτίσεως-Κατηχήσεως στο Ληξιαρχείο του Δήμου, όπου είναι εγγεγραμμένος.